SERA - ALGEMENE VOORWAARDEN - V1

SERA is gevestigd aan Volger 16, 6662VK te ELST, telefoon 06-53565410, email info@lovebysera.nl. KvK-nummer 59091126, BTW-nummer NL 161810615B01, ING rekeningnummer 6243223.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Voordat de consument overgaat tot een overeenkomst, dient de consument de algemene voorwaarden te aanvaarden. 
 2. Wanneer de consument producten heeft ontvangen die niet zijn besteld dient de consument SERA hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de SERA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SERA niet. 

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen; 
 • de eventuele kosten van aflevering; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. 

Artikel 4 – Bezorgkosten

 1. Voor het bezorgen betaalt de consument standaard verzendkosten. SERA is niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken. 

 2. Bestellingen boven de € 50,- worden gratis verzonden. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan SERA retourneren, conform de door SERA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SERA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Prijzen en betalingen

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn. 

 2. Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, PAYPAL of via vooruitbetaling via ING rekeningnummer NL 22 INGB 0006243223 ten name van SERA Jewels te ELST.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. SERA streeft ernaar om een product tussen 2 tot 5 werkdagen te leveren. Is het product niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument zo snel mogelijk een bericht en heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

 2. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

Artikel 9 - Betaling

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de SERA te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft SERA behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Het kan voorkomen dat de consument niet tevreden is over een product of dienst. De consument dient dan zo snel mogelijk contact op te nemen met SERA per emailbericht. Uiterlijk binnen 5 dagen zal SERA op de klacht reageren. 

 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 11 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de SERA en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Garantie

 1. SERA staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. De consument kan echter geen beroep doen op garantie of schadevergoeding in het geval van: 
 • Normale slijtage; 
 • Door of namens consument aangebrachte wijzigingen aan het product; 
 • Beschadiging door opzet of onachtzaamheid; 
 • Door de consument of door de consument ingeschakelde derden op eigen initiatief verrichte reparaties aan de geleverde producten 
 • Beschadigingen door parfum of water;

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomsten aan SERA verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 14 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is SERA niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade. 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Over Sera

Sera is a story: Waar het begon in 2012 met sieraden met een verhaaltje is het nu veel meer. Sera's missie is communicatie.Personal en individuele coaching. Anderen helpen bij inzichten en bewustwording. Wil je stappen maken naar verandering? Discreet werken aan een specifiek thema? Aan sociale angst of je hoogsensitiviteit? Laat het me weten via het contactformulier. Dan gaan we samen kijken of ik je kan helpen.
En de sieraden? die blijven nog even: Een exclusieve lijn van handgemaakte sieraden met bijzondere kralen en materialen van over de hele wereld. Een zeer bewuste keuze voor kwaliteit en eigenheid. Geen zomer- en wintercollectie. Vooral niet meegaan met trends en hypes. Een (custom) sieraad wat bij jouw eigenheid past, wat je een beetje blij maakt wanneer je het draagt, met de vrijheid om je eigen unieke zelf uit te drukken.

Links

The Little Diva - Beauty & Spa

The Little Diva biedt het ultieme beautyfeestje voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hebt keuze uit 4 verschillende kinderfeestjes, variërend van 2 tot 3 uur. Klik hier voor meer informatie.

 

Monografisch - Grafische vormgeving & communicatie

Bekijk mijn online portfolio hier